1. Aanmelding

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen zijn mogelijk, mits zij uiterlijk op de (10e) werkdag voor aanvang van de desbetreffende cursus schriftelijk worden bevestigd per email of door gebruikmaking van een volledig ingevuld inschrijfformulier .

  1. Inschrijving

Definitieve inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging door E&K Informatisering BV.

  1. Kosten, facturering en betaling

De cursustarieven staan vermeld in de prijslijst. Deze tarieven zijn exclusief BTW. E&K Informatisering BV behoudt zich het recht voor haar cursustarieven aan te passen, tenzij het cursustarief reeds is overeengekomen.

Facturering vindt plaats bij bevestiging van de inschrijving van de cursus door door E&K Informatisering BV. De betaling dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

  1. Annuleringen

Bij annulering tot uiterlijk tien (10) werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursus geld in rekening gebracht. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan of wordt binnen tien (10) werkdagen voor aanvang van de cursus niet geannuleerd, zullen de volledige cursuskosten verschuldigd zijn en in rekening worden gebracht. Annulering met vervangende deelname voor dezelfde cursus is ten allen tijde mogelijk, zonder dat daaraan kosten zijn verbonden.      

  1. Cursustijden

Cursussen beginnen, tenzij anders bepaald, om 9.15 uur. De eindtijd is 16.15 uur.

  1. Vooropleiding

De bij elke cursus vermelde vooropleidingindicatie is geen vereiste voor deelname, maar geeft aan welk kennisniveau minimaal bij de deelnemers aanwezig wordt geacht.

  1. Deelnemersaantal

Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan degenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van ontvangst van de schriftelijke inschrijving. E&K Informatisering BV houdt zich het recht voor cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, af te gelasten. De deelnemers zullen uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de cursus hiervan op de hoogte worden gesteld.

  1. Verhindering

E&K Informatisering BV zal al het redelijke in het werk stellen om de cursus doorgang te doen vinden. E&K Informatisering BV zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien de cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om andere redenen een docent niet (meer) beschikbaar is voor het geven van een cursus, zal E&K Informatisering BV al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus eventueel op een later tijdstip doorgang te laten vinden. 

  1. Auteursrecht

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opname in beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte hiervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelte daarvan te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.

  1. Taal

De cursussen worden in het Nederlands gegeven, tenzij anders bepaald. Het cursusmateriaal en de eventuele aanvullende documentatie zijn eveneens in het Nederlands opgesteld, tenzij anders is aangegeven.

  1. Algemeen

-Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden,van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend.

-Nietigheid van enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten,waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

-De rechten en plichten hieronder zijn niet zonder voorafgaande wederzijdse instemming overdraagbaar.

-Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Breda.